Odvoz odpadu – prenájom kontajnerov

Odpad je pre dnešného človeka úplne prirodzenou súčasťou života. Každý deň vyprodukujeme ďalšie a ďalšie množstvá odpadu. Na každom kroku stoja preplnené kontajnery. Niekedy si už ani neuvedomujeme, že všetok náš odpad, ktorý vyprodukujeme, sa musí niekde uskladniť, alebo zlikvidovať. Smetiarske auto vyprázdni kontajnery, odvezie odpad a my ho môžeme ďalej produkovať a zase naplniť kontajnery. Ale nie je odpad ako odpad. Klasifikácie odpadov sú rôzne, najčastejšie sa členia podľa toho, pri akej činnosti, resp. v ktorom odvetví priemyslu a hospodárstva sa vyprodukujú. Avšak najzákladnejšie a najzávažnejšie členenie odpadu je na ostatný a nebezpečný odpad.

Ostatný odpad nevykazuje žiadne nebezpečné vlastnosti a môžeme ho vhodiť do bežných kontajnerov, ktoré má prenajaté naša firma. Čo však s nebezpečným odpadom? Produkuje sa v každom odvetví priemyslu a hospodárstva. Sú to napríklad autobatérie, kyseliny, žieraviny, žiarivky a pod. Majú nebezpečné vlastnosti (výbušnosť, toxicita, dráždivosť, horľavosť a ďalšie) a po skončení ich životnosti by sme ich mali odovzdať do zberného dvora, odkiaľ sú odoslané na zhodnotenie, resp. zneškodnenie.

Avšak aj pri nakladaní s ostatným odpadom sa môžeme stretnúť s problémami. Najmä ak ho vyprodukujeme veľké množstvo, ktoré je potrebné uskladniť do kontajnerov a zabezpečiť jeho odvoz. Klasické kontajnery však často nemajú dostatočný objem a odvoz veľkého množstva odpadu môže byť tiež problematický. Spoločnosť RedLine’s, s.r.o. Vám ponúka riešenie v podobe poskytovania služieb dopravy a prenájmu veľkokapacitných kontajnerov na ostatný odpad. Kontajnery Vám pristavíme vlastnými vozidlami a po ich naplnení, resp. po uplynutí času prenájmu zabezpečíme ich odvoz a spracovanie odpadu. Naši zamestnanci majú teoretické vedomosti aj praktické skúsenosti s odpadovým hospodárstvom, separáciou a recykláciou odpadu a sú vždy ústretoví a pripravený poradiť Vám.

Využite naše služby odpadového hospodárstva od RedLine’s, s.r.o. a získajte viac času na venovanie sa svojmu podnikaniu. – Prejdite na – Odvoz odpadu.
———————————————————————————————–
Internetová Reklama.
———————————————————————————————–


Comments are closed.